พระเทพวรนายก (เกตุ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรนายก (เกตุ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดอุดมธานี
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 937

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรนายก มีนามเดิมว่า เกตุ แสงศรีทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บิดา โพธิ์ มารดา วันที


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูนนทธรรมคุณ วัดหนองโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดศรีนาวา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูนนทธรรมคุณ วัดหนองโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนหนองโพธิ์ จังหวัดนครนายก (ทางราชการประกาศยกประถมปีที่ ๕-๖)
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบไล่ได้ หลักสูตรประโยคครูพิเศษประถม พ.ป.


ความชำนาญ

พระธรรมถึก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะปกครองคณะ ๑๒ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดรังษีโสภณ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ครูสอนนักธรรมวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ครูสอนบาลีสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น กรรมการนำข้อสอบนักธรรมไปเปิดสอบ ที่รัฐเคดาห์ มาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ครูสอนวิชาสามัญอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนายกวัฒนากร ๑ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้จัดการฝ่ายสงฆ์ โรงเรียนนายกวัฒนากร ๑ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น วิทยากรจังหวัด มีหน้าที่อบรมพระภิกษุสามเณร และประชาชน ตามตำบลต่างๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระธรรมทูต
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น วิทยากร อบรมประชาชนประจำจังหวัด (อ.ป.จ.)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูผาสุกิจโกศล
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณนายก สาวกจริยานุวัตร สังฆปาโมกข์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรนายก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรนายก สาธกธรรมวิจิตร ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๔
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๓๖-๔๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook