พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร)


 
เกิด ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดกาหลง
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสมุทรธรรมสุนทร เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ณ บ้านค้อใหญ่ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในแผ่นดินของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บิดาชื่อ นายมาก มารดาชื่อ นางอ่อนศรี มีพี่น้อง ๓ คน คือ ๑.นางบุตรดี มูลลิสาร ๒.นางสาวหวด สัตตัง ๓.พระครูสมุทรธรรมสุนทร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ณ วัดฟ้าหยาด บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูม้าว วัดกลางพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้เป็นอาจารย์องค์สำคัญที่หลวงพ่อให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ณ พัทสีมา วัดกลางพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูม้าว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจันทา วัดฟ้าหยาด บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการบุดดา วัดพองยาว ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๓ โรงเรียนวัดวัดฟ้าหยาด ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดกุดน้ำใส ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดกาหลง
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดกาหลง
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะหมวดกาหลง
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าคณะตำบลกาหลง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น สาธารณูปการอำเภอ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น ครูสอนนักธรรมตรี สำนักเรียนวัดฟ้าหยาด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น ครูสอนนักธรรมตรี สำนักเรียนวัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น ครูสอนนักธรรมโท สำนักเรียนวัดอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๒๔  เป็น ครูสอนนักธรรมตรี-เอก สำนักเรียนวัดกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

มรณภาพ


     หลวงพ่อสุด ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย รักสันโดษมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดพรหมวิหารและสังคหวัตถุธรรมเป็นหลักปฏิบัติ ได้บำเพ็ญศาสนกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความวัฒนาสถาพรแก่พระพุทธศาสนาและปวงชนอย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้อาพาธด้วยโรค โพรงจมูกอักเสบ ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ได้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หลวงพ่อสุด ท่านได้อาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ได้เข้าพักรักษาตัวและทำการผ่าตัดกระเพาะที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ถนนพหลโยธิน กทม. หลังจากออกจากโรงพยาบาลเปาโลแล้ว ได้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดกาหลง ตามปกติ และเนื่องด้วยหลวงพ่อชราภาพมาก สุขภาพไม่แข็งแรง ร่างกายอ่อนเพลีย เดินไม่สะดวก เจ็บออดๆแอดๆ เรื่อยมา

     ครั้น ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ตรงกับ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน เวลา ๑๓.๑๕ น. หลวงพ่อสุด สิริธโร ก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริรวมอายุได้ ๘๑ ปี ๓ เดือน ๘ วัน ยังมาซึ่งความเศร้าโศกและอาลัยรักของบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้ใกล้ชิดทั้งใกล้และไกลเป็นอย่างยิ่ง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูสัญญบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสมุทรธรรมสุนทร
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook