พระเทพวรเวที (ธํารง เกสโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรเวที (ธํารง เกสโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดแก้วแจ่มฟ้า
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรเวที มีนามเดิมว่า ธํารง ธรรมศรี เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปี มะเมีย ณ ตําบลดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายเวียน โยมมารดาชื่อ นางนาค


อุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระปลัดโห้ วัดนาหนอง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดนานอง ตําบลดอยแร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูพิธานศาสนากิจ วัดนานอง ตําบลดองแร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ตำบลดอนแร่ เป็นพระอนุวาสนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ ๔ จาก โรงเรียนวัดนานอง จังหวัดราชบุรี
นักธรรมชั้นเอก สําหนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม ๕ ประโยค สําหนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะตําบลบางรัก
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะตําบลบางรัก
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะอําเภอบางรัก
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

มรณกาล


     พระเทพวรเวที (ธํารง เกสโร ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. สิริอายุรวมได้ ๘๗ ปี ๓ เดือน ๓ วัน พรรษา ​ ๖๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปริยัติธรรมคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติธรรมคุณาธาร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโมลี ศรีสาธุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที นรสีห์ธรรมานุนายก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๒
พลังจิต
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๐๔-๑๐๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook