พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๓๓
วัด วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ.


VIEW : 9,391

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร [3]
 เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระชินวงศเวที [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรปาโมกข์ ยุตโยคญาณธารี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชสารสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook