พระธรรมวรนายก (ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวรนายก (ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
มรณภาพ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวรนายก มีนามเดิมว่า ทองหล่อ ปทุมานนท์ เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ บ้านตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บิดาชื่อ นายเบี้ยว มารดาชื่อ นางพิน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดอบทม ตำบลอบทม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูวิตถารสมณกิจ วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดโพธิ์ผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระอรรถทัสสีสุทธิพงศ์ วัดโพธิ์ผักไห่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมพิทยากร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูอัมพรคุณาสัย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า "สุวณฺณรํสี"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะเขตดุสิต
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     พระธรรมวรนายก ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ณ โรงพยาบาลพญาไท ๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๐๒.๐๐ น. รวมอายุได้ ๖๘ ปี ๑๐ เดือน ๑๑ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระครูธรรมกถาสุนทร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเวที ตรีปิฏกภูษิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ วิมลวรธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรนายก ดิลกกิจจานุกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๖, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook