พระมงคลญาณมุนี (สุธน ธมฺมทินฺโน) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลญาณมุนี (สุธน ธมฺมทินฺโน)


 
เกิด ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดสุรชายาราม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมงคลญาณมุนี มีนามเดิมว่า สุธน มุสิกาภูมิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ สี โยมมารดาชื่อ เยื่อ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระเขมานันทมุนี วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูเมธีธรรมานุยุต
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลญาณมุนี

ที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต)
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๐-๑๓๑
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๖๒

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook