พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔) มรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๘.๒๗ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิมล วิสณฑ์วิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรกิจโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๔
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook