พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕ ,รศ.ดร.)


 
เกิด ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๔๒
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พ.กศ., พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 4,440

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปวรเมธี มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (พธ.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๑ Master of Arts Program in Philosophy (M.A.) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๙ Doctor of Philosophy Program in Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย โดยได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโล่รางวัลเกีรยติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร์” จากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เลขานุการวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕ [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น กรรมการหลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาบรรณาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานองค์การศึกษา/อาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ประธานคณะกรรมการดำเนินการและกำกับดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียนทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ประธานคณะกรรมการดำเนินการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ไพบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิภัทรธาดา [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเมธี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปวรเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ สุนทรธรรมบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook