พระครูสมุทรกิจโกศล (จีบ ปุพฺพโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรกิจโกศล (จีบ ปุพฺพโก)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดสำโรงเหนือ
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสมุทรกิจโกศล มีนามเดิมว่า จีบ ชูวงษ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ บิดา นายฉิม ชูวงษ์ มารดา นางใย ชูวงษ์ มีพี่น้องร่วมมารดาคนเดียวกัน ๓ คน

     ๑. นายจาบ ชูวงษ์
     ๒. พระครูสมุทรกิจโกศล (จีบ ชูวงษ์)
     ๓. นายจ้อย ชูวงษ์

     เมื่อยังเยาว์วัยได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนวัดโสมนัสวรวิหาร ตำบลป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ ๑๕ ปี

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ พัทธสีมาวัดสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงใต้ (ปัจจุบัน ตำบลสำโรงกลาง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูอุดมวิจารณ์ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสุข วัดสำโรงเหนือ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์วอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     อุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมเรื่อยมาด้วยความอุตสาหะ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ
 รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์

งานเผยแผ่

     ได้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ตรี โท เอก มีพระภิกษุสามเณรวัดมหาวงษ์ วัดปุณหังสนาวาส วัดโยธินประดิษฐ์ กับวัดสำโรงเหนือ ได้เข้ามาศึกษาที่วัดสำโรงเหนือนี้ และได้สอนสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุในวัดมาตั้งแต่พรรษาที่ ๒๙ เป็นต้นมา ได้อบรมนักเรียนประชาบาลและประชาชนทุกวันธรรมะสวนะ เทศนาโปรดอุบาสกอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญบุญรักษาศีลอุโบสถ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

งานสาธารณูปการ

๑. ย้ายศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ ที่ถูกภัยธรรมชาติน้ำเซาะตลิ่งพังขึ้นมาอยู่ข้างบน ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้ร่วมใจกันสร้างใหม่ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
๒. พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ซื้อที่ดิน ๑ ไร่ ๕๐ ตารางวาทำการขยายศาลาการเปรียญออกไปอีก เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มตัดถนนเข้าโดยร่วมกับประชาชนร่วมกันบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์
๔. พ.ศ. ๒๕๑๓ อุปถัมภ์การย้ายอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งตรงถนนไปสร้างตรงที่อาคาร ๔ ประเมินราคาเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท บอกบุญในการสร้างอาคาร ๒ รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ย้ายวิหารหลวงพ่อเกษรเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างฌาปนสถาน เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๖. พ.ศ. ๒๕๑๗ บอกบุญสร้างอาคารริ้วไพศาลเป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท
๗. พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มทำการสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองสำโรงยาว ๑๘๓ เมตร เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐ บาท
๘. พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มสร้างโบสถ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๕,๗๗๓ บาท ยังไม่ทันเสร็จท่านก็มรณภาพรวมอายุได้ ๗๘ ปี

มรณกาล


     พระครูสมุทรกิจโกศล (จีบ ปุพฺพโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสมุทรกิจโกศล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook