พระเทพสิทธิโสภณ (สุดใจ กนฺตจารี) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิโสภณ (สุดใจ กนฺตจารี)


 
เกิด ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,454

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธิโสภณ มีนามเดิมว่า สุดใจ รุ่งสว่าง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจีน และนางเจิม รุ่งสว่าง อยู่บ้านเลขที่ ๑ ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

     สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ตำบลท่านสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๙๖ ย่างเข้าวัยหนุ่มฉกรรจ์ ได้เข้ารับราชการทหารเกณฑ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระพุทธรังสี(เจียม จิรปุญโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพิพิธประสาทสุนทร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรฯ

มรณกาล


     พระเทพสิทธิโสภณ (สุดใจ กนฺตจารี) มรณภาพ ด้วยโรคเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระพุทธิรังสี (เจียม จิรปุญฺโญ)
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระราชพุทธิรังสี (เจียม จิรปุญฺโญ)
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพคุณาธาร (เจียม จิรปุญฺโญ)
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวุฒิวรารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒนกิจวิธาน [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิวิมล พุทธมงคลวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิโสภณ โกศลธรรมพิสุทธิ์ ประยุตศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
thaigoldcoin.tarad.com
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระเทพสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามพระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook