พระเทพปัญญากวี (บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญากวี (บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
วัด วัดท่าโพธิ์
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยรักขิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที วิมลวัตรศีลาจาร ศาสนภารธุราธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญากวี ศรีธรรมราชดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook