พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล)


 
เกิด ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
มรณภาพ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัด วัดเพลงวิปัสสนา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมว่า ประเดิม เหล่ารินทร์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีฉลู เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ณ บ้านโขยง หมู่ที่ ๔ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เกิดในตระกูลเหล่ารินทร์ (ขุนรินทร์เป็นต้นตระกูล) บิดาชื่อ นายเตี้ยน มารดาชื่อ นางเขม เหล่ารินทร์ มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน ๖ คน พระครูสังวรสมาธิวัตร เป็นบุตรคนแรกบิดาจึงตั้งชื่อ ประเดิม มีอาชีพกสิกรรม


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ย้ายตามบิดาไปอยู่ที่บ้านพะงุ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เมื่อเจริญเติบโตจนกระทั่งอายุ ๗ ปี จึงได้เข้าเรียนหนังสือ ณ โรงเรียนวัดพะงุ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕

     ครั้งถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ย้ายไปเรียนชั้นประถมปีที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดแหลมปอ ตำบลสวี อำเภอสวี เป็นเวลา ๑ ปี แล้วจึงกลับมาเรียนชั้นประถม ณ โรงเรียนวัดพะงุ้นอีกจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐

     ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เข้าเรียนชั้นมัธยม ณ โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา ตลาดสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖


ประกอบอาชีพ

     พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ไปเป็นครู ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๒ ปีเศษ


บรรพชาอุปสมบท

     พ.ศ. ๒๔๙๑ มีอายุได้ ๒๓ ปี ได้ลาออกจากการเป็นครู ไปบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดแหลมปอ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พระครูสุวีราสยคุณ (แม้น) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรกรณีย์ เป็นกรรมวาจาจารย์ แล้วอยู่จำพรรษา ณ วัดดอนสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๑ พรรษา


การศึกษาพระปริยัติธรรม

     ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เรียนปริยัติธรรม ณ วัดเชิงคีรี ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พระสุทธิพงศ์คณาสัย (หีด) เป็นพระอาจารย์สอน สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในปีเดียวกันได้เดินทางไปศึกษาประปริยัติธรรมต่อ ณ วัดเขาโบสถ์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมต่อ แผนกนักธรรม บาลี ณ วัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


วิปัสสนาธุระ

     พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ไปปฏิบัติธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ กับท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรามเถระ (สุข ปวโร) ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๒ พรรษา (ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเวลา ๑๘ เดือน) ออกจากปฏิบัติธรรมแล้ว ได้ไปศึกษาพระอภิธรรมปิฎกกับพระอาจารย์สัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ และพระอาจารย์เตชินทะ ธัมมาจริยะ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี


สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน

     พ.ศ.๒๔๙๖ ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ (พระภาวนาภิรามเถระ) ได้อาพาธและมรณภาพลง ทางวัดสามพระยาจึงได้มอบภาระให้พระประเดิมทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสสนาที่วัดสามพระยาสืบแทนท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรามเถระสืบมา

     ครั้งต่อมา พระครูภาวนานุกูล เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ได้นิมนต์พระอาจารย์ประเดิมให้ไปเปิดสำนักวิปัสสนาขึ้นที่วัดสร้อยทอง พระอาจารย์ประเดิม จึงได้ไปเปิดสำนักวิปัสสนาขึ้นที่วัดนี้เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ พระครูสังวรสมาธิวัตรได้สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๙ ปี นับเป็นเวลานานพอสมควร มีศิษยานุศิษย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณร ชี อุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกันเป็นจำนวนมาก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา

มรณกาล


     พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลา ๐๓.๐๐ น. อายุ ๖๑ ปี ๑๐ เดือน ๑๗ วัน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook