พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท)


 
เกิด ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พรรษา ๓๖
วัด วัดภัททันตะอาสภาราม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย

ชาติภูมิ


     พระครูภาวนาวราลังการ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ วิลัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนที่ ๑ ในจำนวน ๖ คน ของนายเลื่อนและนางอ้อย วิลัย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ วัดโคน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระครูบริหารกิจโกศล อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด เจ้าอาวาสวัดโคน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

สำเร็จ การศึกษาปริยัติสามัญเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓
สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
สำเร็จ พุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาหลักและวิธีสอนสังคมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลพุทธคุรูประการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาวราลังการ

ที่มา


watbhaddanta

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook