พระครูปลัด วรกร เขมปญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด วรกร เขมปญฺโญ


 
เกิด ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑
อายุ ๓๔ ปี
อุปสมบท ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พรรษา ๑๔
วัด วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัด วรกร เขมปญฺโญ เกิดวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของ วินัย ศรีศิริ กับ ฤทธิ์ดาวัลย์ วัฒนเดชาวงษ์ (ตันนรา)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ วัดร้องอ้อ (ดอนมูล) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     อุปสมบท วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาหัทถชัย หตฺถจิตฺโต วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสุนทร สุนฺทโร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็น พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ประธานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑๙ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook