พระครูวินัยรัตนมุนี (ถมยา ปุญฺญโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยรัตนมุนี (ถมยา ปุญฺญโก)


 
เกิด ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดมณีชลขันธ์
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวินัยรัตนมุนี มีนามเดิมว่า ถมยา งู้บุตรตน เกิดเมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๗๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่บ้านสระเสวย หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดาชื่อเชย งู้บุตรตน มารดาชื่อ สุข งู้บุตรตน มีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน รวม ๗ คน คือ

     ๑. นายแม้น งู้บุตรตน
     ๒. นางบุญมา คงดี
     ๓. นายมูล งู้บุตรตน
     ๔. นายเสา งู้บุตรตน
     ๕. นางสาวละมัย งู้บุตรตน
     ๖. พระครูวินัยรัตนมุนี
     ๗. พระภิกษุกมล (ยิ้ม งู้บุตรตน) ชูวัฒนะ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๔.๑๐ น. ณ พัทธสีมาวัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูศีลวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาฟ้อน ฐิตเปโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมัง มงฺคโล (พระครูมงคลภาณี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยคุณโยมทองอินทร์ - คุณโยมทองใบ จันทร์ปรุง คหบดีตลาดลพบุรีเป็นผู้อุปการอุปสมบท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ - ท่าวุ้ง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสมุห์
เป็น พระครูธรรมธร
เป็น พระครูวินัยธร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวินยาภิรัต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวินัยรัตนมุนี

ที่มา


library.tru.ac.th

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook