พระครูพรหมจริยาทร (พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูพรหมจริยาทร (พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
วัด วัดมณีชลขันธ์
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔

สถานะเดิม


     พระครูพรหมจริยาทร มีนามเดิมว่า พรหมมา ศรีเสมอ เกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โยมบิดาชื่อนายบุญมา ศรีเสมอ โยมมารดาชื่อนางหมูน ศรีเสมอ อาชีพทำนา มีบุตรธิดา ๖ คน เป็นหญิง ๔ คน ชาย ๒ คน ท่านเป็นคนอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี แต่ในปัจจุบันนี้สังกัดจังหวัดยโสธร ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งชื่อบ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดชัยชนะ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อเรียนนักธรรมจบชั้นเอกแล้ว ก็คิดเรียนบาลีการเรียนบาลีประโยค ป.ธ.๓ นั้น สำนักเรียนใน ชนบทไม่มีครูสอนจึงได้ตัดสินใจไปเรียนที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานีได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระศรีธรรมวงศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมภาณี และพระมหาต่วน นิทฺเทสโก เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายา ทนฺตจิตฺโต


การศึกษา

สอบได้ ชั้นมัธยมปีที่ ๒ จาก โรงเรียนอุบลวิชาคม จังหวัดอุบลราชธาน

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี

พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)
 เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น นครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม วัดมณีชลขัณฑ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook