พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๘๙
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๙
มรณภาพ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙
วัด วัดประเดิม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิบูลย์ธรรมสาร มีนามเดิมว่า เพชร สมวงศ์ เกิดเมื่อวันพุธ ปีมะเมีย ปี พ.ศ. ๒๓๘๙ บิดาชื่อ หมื่นสาคร (ดำ) มารดาชื่อ นางบัวแก้ว ภูมิลำเนาเดิมหมู่ ๕ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี


การศึกษาก่อนอุปสมบท

     ในวัยเยาว์ได้เริ่มศึกษาอักษรสมัยในสำนัก พระอธิการจันทร์ทอง เจ้าอาวาสวัดใหม่ ตำบลหน้าทอน (ปัจจุบันคือตำบลอ่างทอง) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๑ ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ณ พัทธสีมาวัดใหม่ โดยมี พระอธิการจันทร์ทอง จนฺทสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขวัญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ (เกาะพงัน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุปัชฌาย์ให้ชื่อว่า "ติสฺโส"

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ใน ๗ พรรษา ได้เดินทางไปศึกษาบาลีในสำนัก พระสมุห์ชู วัดสมุหนิมิตร เมืองไชยา ศึกษาอยู่ ๕ ปี ในพรรษาที่ ๑๒ ได้เข้าศึกษาบาลีที่กรุงเทพมหานคร ในสำนัก พระมหาอิ่ม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร ได้เรียน มูล,ธมฺมบท,มงคลทีปนี,สาระสงเคราะห์,อธิกรรม,วิสุทธิมรรค แต่ไม่เข้าสอบไล่

     เมื่อกลับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาจำพรรษาร่วมพัฒนาวัดกับพระอุปัชฌาย์จันทร์ทอง และ ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่สืบต่อมา นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และรั้งเจ้าอาวาสอีกหลายวัด ในเกาะสมุย

     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ท่านได้ชักชวนคณะศิษย์เดินไปประเทศอินเดีย และศรีลังกา เพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้วโดยคณะเดินทาง ประกอบด้วย หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อดำ ใจกว้าง หลวงพ่อศรีทอง ศรีชาย หลวงพ่อมี นายไข่ ไชยธวัช นายสุข ทวยเจริญ ได้เดินทางออกจากเกาะสมุยไปทางกันตังแล้วไปพักที่ วัดมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต จากนั้นได้ติดต่อหาเรือของฮอลันดา ที่แหลมมลายู แล้วเดินทางต่อไปประเทศศรีลังกา และ ข้ามต่อไปยังประเทศอินเดียเพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาด้วย จากนั้นจึงได้เดินทางกลับผ่านประเทศพม่า และได้อัญเชิญพระศิลายวงกลับมาด้วยเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของ เกาะสมุยและ เกาะพงัน ลุล่วงมาปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ท่านได้ชักชวนคณะศิษย์สร้างเจดีย์ขึ้นที่เขาคอแหลม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็กลับมาพำนักที่วัดประเดิม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๔๒  เป็น เจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย รูปแรก
 เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ปัจจุบันคือ วัดศรีทวีป)
 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
 เจ้าอาวาสวัดนาราเจริญสุข
 เจ้าอาวาสวัดตลิ่งพัง (คีรีวงการาม)
 เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
 เจ้าอาวาสวัดประเดิม

มรณกาล


     พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส) ได้อาพาธเม็ดขึ้นในลำคอ ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐น. ณ วัดประเดิม นับอายุได้ ๗๑ ปี

สมณศักดิ์


เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิบูลย์ธรรมสาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook