พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๓
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๓
พรรษา ๔๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๑๕
วัด วัดสมุหนิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


ชาติภูมิ

     เนื่องจากในหนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) วัดสุทัศน์ฯ กทม. ระบุในส่วนตอนประวัติของ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) ระบุว่า พระครูฯกาแก้ว(เนียม) กับพระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) มีอายุเท่ากัน บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพธารามด้วยกัน ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ณ วัดกัลยาณมิตรฯ ด้วยกัน อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยกัน เดินทางกลับไชยาด้วยกัน แต่พระเนียมได้เป็นพระครูฯกาแก้ว ก่อนพระทองอยู่ และระบุอีกว่า พระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๓๓ อายุ ๘๐ ปี แสดงว่า ทั้งพระครูฯกาแก้ว (เนียม) และ พระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) กำเนิดปี พ.ศ. ๒๓๕๓


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดโพธาราม เมืองไชยา ต่อมาเดินทางเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลีในเมืองหลวง กรุงเทพฯ โดยจำพรรษาศึกษา ณ วัดกัลยาณมิตรฯ และได้ญัตติอุปสมบทจากสามเณรเป็นพระภิกษุ ณ อารามนี้

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ณ พัทธสีมาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ศึกษาวิชาธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมาได้เดินทางกลับเมืองไชยา และจำพรรษา ณ วัดสมุหนิมิต ในสมัยที่พระครูลังกาแก้ว (พิน) วัดสระพังจิก เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

     พระครูฯกาแก้ว (เนียม) มีฝีมือทางด้านการแกะสลักไม้ ฝีมือยอดเยี่ยมมาก ปัจจุบันที่วัดสมุหนิมิตยังมีสิ่งของหลายอย่างที่พระครูฯกาแก้ว (เนียม) ได้รังสรรค์ขึ้นให้ชนรุ่นหลังได้เห็น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๕  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
 เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต

มรณกาล


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม) มรณภาพ ณ วัดสมุหนิมิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ สิริอายุ ๖๒ ปี พรรษา ๔๒ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ครองวัดสมุหนิมิตได้ ๔ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook