พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๓
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๓
พรรษา ๔๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๑๕
วัด วัดสมุหนิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


ชาติภูมิ

     เนื่องจากในหนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) วัดสุทัศน์ฯ กทม. ระบุในส่วนตอนประวัติของ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) ระบุว่า พระครูฯกาแก้ว(เนียม) กับพระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) มีอายุเท่ากัน บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพธารามด้วยกัน ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ณ วัดกัลยาณมิตรฯ ด้วยกัน อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยกัน เดินทางกลับไชยาด้วยกัน แต่พระเนียมได้เป็นพระครูฯกาแก้ว ก่อนพระทองอยู่ และระบุอีกว่า พระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๓๓ อายุ ๘๐ ปี แสดงว่า ทั้งพระครูฯกาแก้ว (เนียม) และ พระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) กำเนิดปี พ.ศ. ๒๓๕๓


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดโพธาราม เมืองไชยา ต่อมาเดินทางเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลีในเมืองหลวง กรุงเทพฯ โดยจำพรรษาศึกษา ณ วัดกัลยาณมิตรฯ และได้ญัตติอุปสมบทจากสามเณรเป็นพระภิกษุ ณ อารามนี้

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ณ พัทธสีมาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ศึกษาวิชาธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมาได้เดินทางกลับเมืองไชยา และจำพรรษา ณ วัดสมุหนิมิต ในสมัยที่พระครูลังกาแก้ว (พิน) วัดสระพังจิก เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

     พระครูฯกาแก้ว (เนียม) มีฝีมือทางด้านการแกะสลักไม้ ฝีมือยอดเยี่ยมมาก ปัจจุบันที่วัดสมุหนิมิตยังมีสิ่งของหลายอย่างที่พระครูฯกาแก้ว (เนียม) ได้รังสรรค์ขึ้นให้ชนรุ่นหลังได้เห็น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๕  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
 เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต

มรณกาล


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (เนียม) มรณภาพ ณ วัดสมุหนิมิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ สิริอายุ ๖๒ ปี พรรษา ๔๒ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ครองวัดสมุหนิมิตได้ ๔ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook