พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดพุมเรียง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูชยาภิวัฒน์ มีนามเดิมว่า กลั่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ บ้านบางผักคราด ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายหล่อ กับ นางขำ จารุทัศน์ มีพี่น้อง ๖ คน ท่านเป็นคนที่ ๕ ได้แก่

     - นางเที่ยง
     - นางพิง
     - นายชุ่ม
     - นางแย้ม
     - พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖)
     - นายกลิ่น


การศึกษาเบื้องต้น

     ในวัยเยาว์อายุประมาณ ๑๒ ขวบ ได้ออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับพระอาจารย์ชู วัดพุมเรียง เพื่อเรียนหนังสือไทย เมื่ออาจารย์ชู มรณภาพแล้ว พระใบฎีกาเซี้ยง ได้รับเด็กชายกลั้นไปอุปการะเพื่อนสอนต่อ เมื่อเด็กชายกลั่น อ่านออกเขียนได้ จึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนโพธิพิทยากร จนกระทั้งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุ ๑๕ ปี ณ วัดพุมเรียง (เมืองไชยา) กับพระใบฎีกาเซี้ยง หลังจากนั้นได้เดินทางติดตามพระใบฎีกาเซี้ยง โดยเรือทางทะเลเข้ากรุงเทพฯ

     และได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ณ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูกัลยาณคุณ (ใช้) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดพุมเรียง โดยมี พระครุโสภณเจตสิการาม (คง) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์คง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูคณานุกูล (ศักดิ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปิยทสฺสี แล้วจำพรรษา ณ วัดพุมเรียง ๑ พรรษา


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักวัดปทุมคงคา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุมเรียง
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระวินัยธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าคณะตำบลพุมเรียง - ตะกรบ
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น ครูสอนบาลี สำนักเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น ครูสอนบาลี สำนักเรียนวัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น ครูสอนบาลี ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพุมเรียง

ศิษยานุศิษย์ที่สำคัญ

     ที่เคยศึกษาบาลีกับท่าน ได้แก่

  • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  • พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อดีตประธานสงฆ์ สวนโมกขพลาราม
  • พระราชวีรมุนี (ชำนิ ฉนฺโท ป.ธ.๕) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย
  • พระศรีวิสุทธิเมธี (สุวิทย์ นาคมณี ป.ธ.๙)
  • พระมุนินทรานุวัตต์ (มุรินทร์)
  • พระปิฎกโกศล (ปุ่น อริยปญฺโญ ป.ธ.๖)
  • พระวัตตจารีศีลสุนทร (อำนวย โกวิโท ป.ธ.๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านส้อง เป็นต้น

มรณกาล


     พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖) ได้เริ่มชราภาพ มีอาการป่วยไขข้อและกระดูกกำเริบ และเกิดโรคนิ่วแทรกซ้อนเข้ามา ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า จนกระทั้งมรณภาพด้วยอาการสงบ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ กุฏิของท่าน วัดพุมเรียง สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี ๓ เดือน พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูชยาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


หนังสือพระราชทานเพลิงศพพระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี ปธ.๖) วัดพุมเรียง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook