พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๔
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
 เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม

ฝ่ายการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (มจร.)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชคณะปลัดซ้าย ที่ พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบูลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุนทร ศาสนภารธุราทรสิกขกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
www.watpho.com
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook