พระราชเมธาภรณ์ (จรัส สุมงฺคโล) - พระสังฆาธิการ

พระราชเมธาภรณ์ (จรัส สุมงฺคโล)


 
เกิด ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดธรรมิการาม วรวิหาร
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า จรัส เอี่ยมสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง ณ บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เผือก โยมมารดาชื่อ บุญชื่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูธรรมมาภินันท์ (ปล้อง สุสีโล) เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุรนาถชยานันท์ ครั้งเป็นพระใบฎีกาขาว ญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์พรหม สุมโน รองเจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

มรณกาล


     พระราชเมธาภรณ์ (จรัส สุมงฺคโล) มรณภาพเมือวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมสิริอายุได้ ๘๑ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูนิบุณจริยาทร
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุรนาถชยานันท์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ สุนทรธรรมภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๒-๕๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook