พระครูวิธานธุราทร (ลอย นาคเสวโน) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิธานธุราทร (ลอย นาคเสวโน)


 
เกิด ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๑
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดนาคาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิธานธุราทร มีนามเดิมว่า ลอย จรูญรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีชวด ที่บ้านปากบำรุ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรคนที่ ๑ ของนายกลัด นางกลิ่น จรูญรักษ์ มีพี่น้อง ๔ คน คือ นายเลื่อน จรูญรักษ์ นายล่อง จรูญรักษ์ นางลิ้ม แสงประดิษฐ์ นายพริ้ม จรูญรักษ์

     เมื่อยังเยาว์ได้ศึกษาสอนสมัยในสำนักพระสมุห์รวย วัดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อมีความรู้พอสมควรในสมัยนั้นแล้ว ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรในวัดนั้น ได้ศึกษาพระธรรมวินัย มีความรู้พอสมควรแก่การปฏิบัติ เป็นสามเณรอยู่ ๑ พรรษา ก็ได้ลาสิกขาออกไปพยาบาลโยมแม่ ซึ่งขณะนั้นโยมแม่กำลังป่วยอยู่ ครั้นต่อมาโยมแม่ได้ถึงแก่กรรมลง ก็ได้อุปสมบท หน้าศพโยมแม่


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เวลา ๑๕.๓๕ น. อายุ ๒๓ ปี ณ พระอุโบสถวัดนาคาวาส ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูพิศาลคณะกิจ เจ้าคณะอำเภอพุนพิน วัดพุนพินใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์รวย วัดท่าโรงช้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ทองพิมพ์ ภทฺทมุนี วัดหัวสวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     อุปสมบทแล้วอยู่ศึกษาที่วัดท่าโรงช้าง เป็นเวลาพอสมควร ขณะนั้น วัดนาคาวาส (หัวไทร) ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังร้างว่างเจ้าอาวาสอยู่ คณะพุทธบริษัทของวัดนาคาวาส จึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดนาคาวาสต่อมาท่านได้เป็นเจ้าอาวาสและอยู่จำพรรษาที่วัดนาคาวาสตลอดมา

     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิธานธุราทร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ต่อมาท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าตำบล โดยมีพระครูพรหมพลานุรักษ์ วัดท่าพลา ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้างสืบแทนต่อไป ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้แยกวัดในตำบลท่าโรงช้างออกเป็น ๒ ตำบลคือตำบลท่าโรงช้างและตำบลหนองไทร เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการปกครองปฏิบัติหน้าที่ราชการคณะสงฆ์ ท่านก็ได้รับการแต่งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้างอีก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระครูพรหมพลานุรักษ์ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองไทร ซึ่งเป็นตำบลตั้งขึ้นใหม่

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนาคาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประจำตำบลท่าโรงช้าง

มรณกาล


     พระครูวิธานธุราทร ได้อาพาธกระเสาะกระแสะมาเป็นเวลานาน เนื่องจากโรคปอดเป็นโรคประจํา ท่านได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควรตลอดมา แต่อาการมีแต่ทรงและทรุดลงเท่านั้น ที่สุดท่านก็ได้มรณภาพที่วัดนาคาวาส เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๐๖.๑๐ น. สิริอายุได้ ๗๘ ปี ๑ เดือน ๒ วันพรรษา ๕๖

สมณศักดิ์


๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิธานธุราทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook