พระครูนทีสมานคุณ (จำเริญ ฌานรโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูนทีสมานคุณ (จำเริญ ฌานรโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อุปสมบท ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗
มรณภาพ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดนทีวัฒนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนทีสมานคุณ มีนามเดิมว่า จำเริญ ยกเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาชื่อ สุข โยมมารดาชื่อ ปล่อง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ วัดประสพ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดกลาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระมหายุติ ธมฺมวิริโย เจ้าอาวาสวัดกลาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดแก้ว วัดบางขยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โลม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนดอนหลวง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักวัดไตรธรรมาราม (วัดสามหม้าย) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักวัดไตรธรรมาราม (วัดสามหม้าย) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดนทีวัฒนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะตำบลชลคราม
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอดอนสัก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม (วัดสามหม้าย) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ผู้นำประโยคนักธรรมไปเปิดสอบที่วัดประสพ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดนทีวัฒนาราม (วัดพอด) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (และวัดในละแวกใกล้เคียง)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น คณะกรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น คณะกรรมการสงฆ์ องค์การเผยแผ่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มรณกาล


     พระครูนทีสมานคุณ (จำเริญ ฌานรโต ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนทีสมานคุณ

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook