พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร วชิโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร วชิโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๐
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๐
มรณภาพ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
วัด วัดภูเขาน้อย
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิบูลย์ธรรมสาร มีนามเดิมว่า เพชร พรหมสนิท เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ปีมะแม ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๐ บิดานายยวน มารดา นางจันทร์ ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ (แต่บังคับใช้โดยเบ็ดเสร็จตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑) เครือญาติของท่านใช้ชื่อสกุลว่า พรหมสนิท ภูมิลำเนาเดิมบ้านมะเดื่อหวาน หัวเมืองพงัน (ขึ้น) เมืองไชยา ซึ่งในปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุประมาณ ๑๓ – ๑๔ ปี (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๓ – ๒๔๐๔) โยมบิดาได้พาไปฝากให้เรียนอักขระวิธี ก ข นโม กับ ท่านอุปัชฌาย์จันทร์ เจ้าอธิการวัดมะเดื่อหวาน (แต่ในรายงานมณฑลชุมพร ร.ศ. ๑๑๙ ของ พระศาสนดิลก เรียกว่า วัดภูเขาแก้ว) อยู่ศึกษาเล่าเรียนกระทั่งอายุ ๑๗-๑๘ ปี (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๗-๒๔๐๘) ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดมะเดื่อหวาน โดยมี พ่อท่านจันทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านก็ครองเพศบรรพชิตเรื่อยมา จนอายุครบเกณฑ์อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๑ ปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ณ พัทธสีมา วัดมธุระวราราม (วัดมะเดื่อหวาน) โดยมี พระอธิการจันทร์ เจ้าอาวาสวัดมธุรวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขวัญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ​เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาย์ให้นามฉายาว่า วชิโร

     การศึกษาเมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาบาลีจากหมื่นศักดิ์ ที่บ้านโฉลก บ้านเก่า (หมื่นศักดิ์ผู้นี้เป็นผู้รู้ภาษาบาลีมาจากกรุงเก่า) ศึกษาอยู่จนสิ้นความรู้อาจารย์แล้ว ได้ไปศึกษาพระปาฏิโมกข์ ทั้งบาลีและแปลจากท่านขรัวช่วย กิ่งท่าฉางอำเภอเมืองไชยา เมื่อศึกษาพระปาฏิโมกข์ จบแล้ว ได้ไปศึกษาบาลีจากท่านพระครูกาแก้ว (ทองอยู่) วัดเหนือ อำเภอเมืองไชยาศึกษาอยู่ ๕ ปี จากนั้นได้ไปอยู่วัดมหาธาตุ ฯ ศึกษาบาลีต่อ แต่ระหว่างนั้นหูของท่านตึงมากขึ้น ครูสอนไม่ค่อยได้ยิน จึงได้หันเข้าศึกษาพระวินัยอยู่ ๑ ปีเศษ ต่อมาได้ร่วมออกเดินทางธุดงค์ไปยังประเทศพม่า อินเดีย ศรีลังกา ร่วมกับ สหธรรมมิกอีก ๒ รูป คือ พระหนู ติสฺโส (ต่อมาพระชยาภิวัฒน์ พระสังฆปาโมกเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา)) พระเพชร ติสฺโส (ต่อมาคือพระครูวิบูลย์ธรรมสาร เจ้าคณะแขวงเกาะสมุย รูปแรก เมื่อกลับมาจากธุดงค์แล้ว ก็พำนักอยู่ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กรุงเทพมหานคร ต่อมาท่านได้รับอาธนานิมนต์จากชาวเกาะพงันให้มาดูแลวัดอัมพวัน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๔๔๒  เป็น เจ้าคณะหมวดเกาะพงัน
พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดภูเขาน้อย
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น ผู้รั้งเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น เจ้าคณะแขวงเกาะสมุย

มรณกาล


     พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร วชิโร) อาพาธด้วยโรคคันโฑในปาก ไม่สามารถฉันภัตตาหารได้ และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักวัดอัมพวัน นับอายุได้ ๗๙ ปี

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิบูลย์ธรรมสาร

ผู้แนะนำข้อมูล


ธนพงศ์ ทองสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook