พระครูสุนทรธรรมวิธาน (สุวิชช์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุนทรธรรมวิธาน (สุวิชช์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดไตรธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุนทรธรรมวิธาน มีนามเดิมว่า สุวิชช์ สุวรรณวชิรกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีขาล ณ บ้านตะปาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นามบิดา นายกวั้ง นามมารดา นางกิมสั้ว


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุ ๑๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดสุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระธรรมรัตชโยดม (เกตุ ธมฺมวร) ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระเทพรัตนกวี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดสุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระธรรมรัตชโยดม (เกตุ ธมฺมวร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจวน สุจิตฺโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรนิวาสโศภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถม ๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เลขานุการคณะกรรมการส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดประดู่
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมและธรรมศึกษาสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมและธรรมศึกษา โท เอก สนามหลวง

มรณกาล


     พระครูสุนทรธรรมวิธาน ได้อาพาธด้วยโรคหืดหอบ จึงได้มาจำพรรษา ณ วัดกลางใหม่เพื่อสะดวกในการรักษาพยาบาล เพราะอยู่ใกล้โรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อาการป่วยดีบ้าง ทรุดบ้างมาโดยตลอด จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลา ๑๕.๒๐ น. ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ ณ โรงบาลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมสิริอายุได้ ๗๔ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ พระครูสุนทรธรรมวิธาน ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook