พระครูโยคาธิการวินิต (ทอง ฐิติกโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูโยคาธิการวินิต (ทอง ฐิติกโร)


 
เกิด ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๘
อุปสมบท ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๐
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโยคาธิการวินิต เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๘ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี ปีขาล บิดาชื่อ นายร่ม มารดาชื่อ นางหนู ภูมิลำเนา บ้านนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


การศึกษา

     อายุ ๑๕ ปีได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระวิธี ที่บ้านนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ณ วัดมัซฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง ภทฺทิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัซฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรรม (หนู) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนรัก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้เล่าเรียนธรรมวินัยและภิกขุปาฏิโมกข์ในสำนักของพระอุปัชฌาย์ เป็นเวลา ๑ พรรษา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะธรรมยุติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ))
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะแขวงบ้านดอน

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็น ผู้สั่งสอนพระธรรมวินัย ที่ วัดเกาะยอ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็น ผู้ปกครองสั่งสอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุและสามเณร ที่ วัดโตนด จังหวัดหลังสวน (ปัจจุบัน อำเภอหลังสวน)
พ.ศ. ๒๔๕๒  เป็น ผู้อุปกระโรงเรียนศรีสวัสดิ์และโรงเรียนตัวอย่างประจำสุราษฎร์
พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น ผู้จัดตั้งโรงเรียนนักธรรมชั้นตรี วัดธรรมบูชา
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น ผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางกล้วย เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางไทร ๒
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น ผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนทีคมเขต เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก ๒ (โยคาธิการวิทยา)

ผลงานภายในวัดธรรมบูชา

พ.ศ. ๒๔๕๔ สร้างหอฉัน
พ.ศ. ๒๔๕๖ สร้างกุฏิ ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๔๕๘ สร้างศาลาป่าช้า ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๔๖๘ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ
พ.ศ. ๒๔๖๔ ประธานอุปถัมภ์และพัฒนาวัดบางกล้วย
พ.ศ. ๒๔๘๐ ริเริ่มสร้างและอุปถัมภ์วัดนทีคมเขต
พ.ศ. ๒๔๘๑ สร้างอาคารเรียนไม้ไต้ถุนสูง ๒ ชั้นแก่โรงเรียนวัดบางกล้วย

ปฎิปทา

     เป็นผู้ทรงคุณธรรมทางปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาและมีศิลาจาวัตเป็นอันดี ได้ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อย เป็นที่นับถือของภิกษุสามเณร ทั้ง ๒ นิกาย เป็นผู้ส่งเสริมการศึกษานักธรรม เป็นครั้งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งเรียนทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย และยังส่งเสริมให้มีการจัดสร้างโรงเรียนและอุปถัมภ์โรงเรียนให้เป็นเรียนรู้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโยคาธิการวินิต

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook