พระครูชลาธรธํารง (เกลื่อน อินฺทมุนี) - พระสังฆาธิการ

พระครูชลาธรธํารง (เกลื่อน อินฺทมุนี)


 
เกิด ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดบางใหญ่
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูชลาธรธํารง มีนามเดิมว่า เกลื่อน เศรษฐเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ตรงกับวันอาทิตย์ เดือน ๖ ปีวอก ณ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาชื่อนายกล่อม เศรษฐเชื้อ โยมมารดาชื่อ นางกล้า เศรษฐเชื้อ

     มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน
     ๑. นายกล่ำ เศรษฐเชื้อ
     ๒. พระครูชลาทรธำรง (เกลื่อน เศรษฐเชื้อ)
     ๓. นางดา เศรษฐเชื้อ
     ๔. นางฟ้า เศรษฐเชื้อ

     ต่อมาโยมมารดาถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุ ๘ ขวบโยมบิดาจึงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่บ้านนาค้อตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดามีภรรยาใหม่ชื่อ นางขม มีบุตรธิดา ๔ คน
     ๑. นายชับ เศรษฐเชื้อ
     ๒. นายขิม เศรษฐเชื้อ
     ๓. นางบุญมี คลล้ำ
     ๔. นางบุญชู จรัล

     พ.ศ. ๒๔๓๙ อายุ ๑๒ ปี ไปอยู่วัดท่าสะท้อน เรียนหนังสือไทย, หนังสือขอม, ฝึกหัดตีฆ้องวงและระนาดจนชำนาญ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ อายุ ๑๖ ปี ณ วัดท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ พรรษา แล้วลาสิขาบทไปช่วยโยมบิดาเลี้ยงน้อง ๆ

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ อายุ ๒๑ ปี ณ วัดท่าสะท้อน พ.ศ. ๒๔๕๐ ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปาฏิโมกข์และวิธีคิดลูกคิด


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็น เจ้าคณะตำบลลีเล็ด
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น กรรมการศึกษาประจำอำเภอพุนพิน
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น พระอุปัชฌาย์

ผลงานด้านดารพัฒนา

 • สร้างโรงเรียนประชาบาลตำบลลีเล็ด (ชลาทรลัทธกิจบำรุงวัดบางใหญ่) กว้าง ๖ เมตรยาว ๓๐ เมตร
 • สร้างศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร
 • สร้างกุฏิเจ้าอาวาส กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีมุก ๒ ด้าน สร้างด้วยไม้ชั้นเดียว
 • สร้างกุฏิรอง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ๒ ชั้น
 • สร้างกุฏิเป็นหลัง ๆ จำนวน ๓ หลัง สำหรับพระภิกษุสามเณรพัก
 • สร้างหอฉัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีห้องครัว
 • สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม
 • สร้างศาลาท่าน้ำ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๖ เมตร
 • สร้างหอระฆัง ทรงสี่เหลี่ยม
 • สร้างเครื่องทำไฟฟ้าสำหรับใช้ในวัด
 • สร้างถังน้ำสาธารณะ เพื่อประชาชนและนักเรียนได้ใช้ดื่ม
 • สร้างถังเก็บน้ำฝนประจำหอฉันท์ชนิดถังกลม จำนวน ๖ ถัง
 • สร้างที่เก็บน้ำฝนชนิด ๔๐๐ แกลลอน ประจำศาลาการเปรียญ จำนวน ๔ ใบ
 • เรือนแก้วพระประธานในศาลาการเปรียญ คณะศิษย์สร้างถวายปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ท่านอายุครบ ๘๐ ปี
 • สร้างศาลาโถง คณะศิษย์สร้างถวายเมื่ออายุครบ ๘๐ ปี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร
 • สร้างสถานีอนามัย ๒ ชั้น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
 • ช่วยเหลือวัดต่าง ๆ เช่น

          วัดนาคาวาส สร้างศาลาการเปรียญ
          วัดพุนพินใต้ สร้างหอฉัน
          วัดท่าสะท้อน สร้างสะพาน ศาลาท่าน้ำ หอฉัน ศาลาการเปรียญ ปฏิสังขรณ์ซุ้มประตู

มรณกาล


     พระครูชลาธรธํารง (เกลื่อน อินฺทมุนี) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ สิริรวมอายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูพิศาลคณกิจ เจ้าคณะอำเภอพุนพิน วัดพุนพินใต้
พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูชลาธรธํารง

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook