พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เริ่ม วิมโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เริ่ม วิมโล)


 
เกิด ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๙๙ ปี
อุปสมบท ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๗๙
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดบางน้ำจืด
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ มีนามเดิมว่า เริ่ม คงท่าฉาง เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ โยมบิดา นายชู โยมมารดา นางริ่ม อยู่ที่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี พระครูยุตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) วัดบางน้ำจืด เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี พระครูยุตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางน้ำจืด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด

มรณกาล


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เริ่ม วิมโล) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สิริอายุ ๙๙ ปี พรรษา ๗๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของ เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook