พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๑๐๓๔
วัด วัดราษฎร์บูรณะ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
 เลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๕๘ [1]


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook