พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๘
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๐
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
วัด วัดบางน้ำจืด
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๘ ปีฉลู ณ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ อายุได้ ๒๒ ปี ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๐ ณ วัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) เจ้าคณะเมืองไชยา วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "พุทฺธรกฺขิโต" แปลว่า ผู้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงรักษา


คุณงามความดี

     ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ทรงศีลบริสุทธิ์ เป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนาวัดบางน้ำจืดให้รุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นพระภิกษุที่พระภิกษุอื่นในอำเภอท่าฉางให้การยกย่องนับถือมากว่าเป็นอาจารย์เพราะท่านมีลูกศิษย์เยอะจากการสงเคราะห์กุลบุตรของชาวบ้านให้ได้ห่มเหลืองเป็นญาติกับพุทธศาสนามามาก อีกทั้งในอดีตท่านเป็นอุปัชฌาย์ใหญ่ของเมืองท่าฉาง รวมถึงเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมาช่วยขอความช่วยเหลือท่านท่านก็จะสงเคราะห์ช่วยเหลือเสมอๆไป โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เรื่องการบวช และเรื่องต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์ที่ทรงวิทยาคม มีคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๔๕๐  เป็น เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะหมวดท่าฉาง
พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะแขวงโฉลก (ท่าฉาง)
พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง อ้างอิงจาก ปี ๒๔๘๓ เป็นปีที่ทางการให้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอท่าฉางเป็นอำเภอท่าฉาง และมีการแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าฉางรูปแรก

มรณกาล


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยโรคลม(เป็นลม) ในวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลาประมาณ บ่าย ๒ เศษ (๑๔.๐๐ น.) สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๘

     พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบางน้ำจืด วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook