พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิลโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิลโล)


 
เกิด ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๖
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๕
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณเจตสิการาม มีนามเดิมว่า คง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ ( เวลานั้นเป็นอำเภอเมืองไชยา ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายเบี้ยว มารดาชื่อ นางเกิด สุวรรณรักษ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู เมื่ออายุได้ ๒๙ ปี ณ วัดโพธาราม โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธร (รอด) วัดอุบล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระชู วัดโพธาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทเสร็จกลับไปศึกษา ที่วัดวัดพระใหญ่


การศึกษา

การศึกษาเบื้องต้น

     ได้รับการศึกษาเบื้องต้นกับอธิการขาว วัดพระใหญ่ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ (เวลานั้นเป็นอำเภอเมืองไชยา)

การศึกษาหลังอุปสมบท

     ได้รับการศึกษาวิปัสสนา ในสำนักพระอาจารย์ทับ วัดเพหาน ตำบลท่าชะนะ อำเภอเมืองไชยา ๒ พรรษา

     ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ในสำนักพระชยาภิวัฒน์ เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา (เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแรก)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ตำแหน่งเจ้าอาวาสของท่านกับพระชยาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนย้ายสลับกันหลายวาระ

ลัทธิวิหาริกที่สำคัญ

     ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำเมืองสงเคราะห์กุลบุตรมากมายให้ได้เข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา และเป็นอุปัชฌาย์ของพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากมายหลายท่านด้วยกัน สัทธิวิหาริกท่านที่สืบค้นประวัติได้ 

 • พ่อท่านเพชร วฑฺฒโน วัดศรีเวียง
 • พ่อท่านเพชร เกสโร วัดดอนพต
 • พ่อท่านชุม ธมฺมานนฺโท วัดเวียง
 • พระครูประสงค์สารการ (เทศน์) วัดวิชิตดิตถาราม
 • พระธรรมถาวร (ชัย จิตฺตกาโร) วัดมหาธาตุฯ กทม.
 • พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร (มี ปิยสีโล) วัดพระประสพ
 • พระครูโพธาภิรัต (ช่วย ติสฺโส) วัดโพธาราม
 • พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) วัดแจ้ง
 • พระครูวิบูลย์ทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน) วัดราษฎร์เจริญ
 • พระครูวุฒานุศาสก์ (เหล็ก อานนฺโท) วัดประตูใหญ่
 • พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี) วัดใหม่พุมเรียง
 • พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ชุ่ม รกฺขิโต) วัดอัมพาวาส
 • พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม นามธมฺโม) วัดพระบรมธาตุไชยาฯ
 • พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต) วัดพระบรมธาตุไชยาฯ
 • พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปัญโญ) หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์พลาราม)
 • พระครูสุธนธรรมสาร (ธน จนฺทโชโต) วัดชยาราม
 • พระอธิการยัง ธมฺมานนฺโท วัดรัตนาราม
 • พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม วัดสโมสร 

มรณกาล


     พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคธาตุพิการ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ สิริอายุ ๗๗ ปี พรรษา ๔๘ ณ วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมณศักดิ์


๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็น พระวินัยธร
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณเจตสิการาม

ที่มา


สำเนาประวัติพระสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตร แผนกกรมสังฆการี กรมธรรมการ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๗.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๖ หน้า๒๙๕๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ข่าวมรณภาพ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook