พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท)


 
เกิด ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดสันติธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสันติธรรมพิทักษ์ มีนามเดิมว่า ชุ่ม คงอุ่น เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านอำดี ตำบลเฉวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎ์ธานี บิดา ชื่อ นายชื่น คงอุ่น มารดา ชื่อนางชู คงอุ่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูยุตตโกฐยติกิจ (เนียม) เจ้าคณะแขวงท่าฉาง รูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดบางน้ำจืด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูยุตตโกฐยติกิจ (เนียม) เจ้าคณะแขวงท่าฉาง รูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัธรรมยวด สุริโย เจ้าอาวาสวดพระบรมธาตุไชยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวุฒานุศาสน์ (เหล็ก) วัดประตูใหญ่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประชาบาล ตำบลเสวียด
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางน้ำจืด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดจันทาราม
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๓  เป็น ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ครูสอนปริยัตธรรม วัดนิกรวราราม จังหวัดพังงา
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ครูสอนปริยัตธรรม วัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น กรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ อำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระธรรมทูต อำเภอท่าฉาง

มรณกาล


     พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท) มรณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๕๕ น. ที่โรงพยาบาลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎ์ธานี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมของ พระครูวิจิตรปริยัตคุณ เจ้าคณะตำบลท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูสันติธรรมพิทักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook