พระครูกัลยาณานุวัตร (วัฒน์ กลฺณธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูกัลยาณานุวัตร (วัฒน์ กลฺณธมฺโม)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖
มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดวชิรประดิษฐ์
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูกัลยาณานุวัตร มีนามเดิมว่า วัฒน์ ทะด้วง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เวลา ๒.๓๐ น. ณ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดา นายอุ้ง โยมมารดา นางทอง ทะด้วง

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน รวม ๔ คน คือ
๑. นางพร้อม ชูทวด
๒. นายเว็ต ทะด้วง
๓. นายวัฒน์ ทะด้วง (พระครูกัลยาณานุวัฒน์)
๔. นางพริ้ง แพะทอง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ พัทธสีมา วัดวชิรประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูประกาศิตธรรมคุณ วัดวชิรประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์ฉ่ำ พุทฺธภาชิโต วัดวชิรประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ขำ นนฺโท วัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น กรรมการเทศนาสั่งสอนประชาชน
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น องค์การศึกษา

สมณศักดิ์


๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระใบฎีกา
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็น พระสมุห์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูกัลยาณานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook