พระครูศรีอุทัยธรรม (แดง วิมโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรีอุทัยธรรม (แดง วิมโล)


 
เกิด ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖
อายุ ๙๘ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดอุทัยธรรม
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูศรีอุทัยธรรม มีนามเดิมว่า แดง ศุภการ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โยมบิดาชื่อนายชื่น โยมมารดาชื่อนางคง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน

     ๑. พระครูศรีอุทัยธรรม (แดง)
     ๒. นายหีต ศุภการ (เทพดนตรี)
     ๓. นายเปลื้อง ศุภการ
     ๔. นางน้อย ศุภการ (นพประเสริฐกุล)

     ได้ศึกษาจบชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร


อุปสมบทครั้งแรก

     เมื่ออายุได้ ๒๑ ปีได้เข้ารับการอุปสมบทครั้งแรก ที่วัดแก้วตะเคียนทอง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พระจุฬามุณี (นุ้ย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูแช่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     อุปสมบทอยู่ได้ ๒ พรรษาจึงได้ลาสิกขาออกไปประกอบอาชีพทำงานช่วยเหลือโยมบิดามารดา โดยเข้ารับราชการเป็นเสมียนอำเภอเมืองชุมพรและเป็นนายช่างใหญ่รับจ้างสร้างบ้านเรือนทั่วไป


ประวัติการสมรส

     เมื่อลาสิขาออกมาแล้ว ได้มีครอบครัวตามคติโลก แต่งงานกับนางน้อย ปิยวัฒน์ อยู่ร่วมกันประมาณเกือบ ๒๐ ปี มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ เป็นชาย ๓ หญิง ๑ ดังนี้

     ๑. เด็กชายนุ้ย เสียชีวิตเมื่ออายุ ๓ ปี
     ๒. เด็กชายบุญสงห์ เสียชีวิตเมื่ออายุ ๓ ปี
     ๓. เด็กหญิงบุญสร้าง เสียชีวิตเมื่ออายุ ๓ ปี
     ๔. เด็กชาย (ไม่ปรากฏชื่อ) คลอดได้ ๓ วัน เสียชีวิต


อุปสมบทครั้งที่ 2

     เนื่องจากบุตรธิดาทั้ง ๔ คน ได้เสียชีวิตตั้งแต่วัยทารกทุกคน อันเป็นสาเหตุให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัยและได้เข้ารับการอุปสมบทในการต่อมา

     อุปสมบทครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๓๙ ปี ณ วัดสามแก้ว อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พระภัทรธรรมธาดา อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักขิต (ทอย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดเลื่อน (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระนิกรครุนาถมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษาและปฏิบัติธรรม

     หลังจากอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดสามแก้ว อำเภอเมืองชุมพร เป็นเวลา ๓ พรรษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระวินัย คือ อุปัชฌายวัตร และ อาจริยวัตร นักศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ตามกำลังความสามารถ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก็ได้ศึกษานักธรรมชั้นโท-เอก ต่อ แต่ไม่ได้เข้าสอบสนามหลวงแต่อย่างใด พ่อท่านตั้งใจมุ่งด้านปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจัง จึงได้ลาพระอุปัชฌาย์เพื่อไปอบรมกรรมฐานกับ พระธรรมวิโรจนเถร (พระอาจารย์พลับ) ณ วัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา ๕ ปี ในขณะนั้น ท่านก็ได้ศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ พระวิสุทธิมรรค และจำทรงท่องพระปาฏิโมกข์ด้วย

     ครั้งนั้น พระนิกรครุนาถมุนี (อาจารย์เลื่อน) ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว จึงเดินทางไปรับท่านพระครูอุทัยธรรม กลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดสามแก้ว เพื่อช่วยรับภาระแบ่งเบาหน้าที่การงาน ช่วยเหลือด้านการปกครอง ตลอดจนดูแลตรวจสอบทรัพย์สมบัติของสงฆ์ หน้าแสดงพระธรรมเทศนาสอนประจำวันธรรมสวนะ ที่วัดอุทัยธรรมเป็นประจำ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (ธ)

มรณกาล


     พระครูศรีอุทัยธรรม (แดง วิมโล) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สิริอายุได้ ๙๘ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระธรรมธร ฐานานุกรมใน พระภัทรธรรมธาดา
พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระภัทรธรรมธาดา
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูศรีอุทัยธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook