พระครูปัญญาวโรทัย (ประไพ ปุญฺญกาโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาวโรทัย (ประไพ ปุญฺญกาโม)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
อุปสมบท ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดไทร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปัญญาวโรทัย มีนามเดิมว่า ประไพ ชูชอบ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ โยมบิดา นายพงษ์ โยมมารดา นางลำภู ณ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องทั้งหมด ๕ คน

     ๑. นายพาส ชูชอบ
     ๒. นายเพิ่ม ชูชอบ
     ๓. พระครูปัญญาวโรทัย (ประไพ ชูชอบ)
     ๔. นายนิพนธ์ ชูชอบ
     ๕. นางบุญชุบ สุขแดง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจารณ์สมถกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีปริยัติตโยดม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านทือ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ความชำนาญ

ทางนวกรรม
การเทศนา
ภาษาจีน-อังกฤษ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ประธานกรรมการหน่วย อ.ป.ต. ตำบลตลาด เขต ๒

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดไทร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระราชวีรมุนี
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูปัญญาวโรทัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook