พระครูจันทวุฒิคุณ (บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูจันทวุฒิคุณ (บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดทุ่งหลวง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูจันทวุฒิคุณ มีนามเดิมว่า บุญมี คงดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ บิดา นายมาก มารดา นางแมว เกิดที่บ้านโคกกรวด หมู่มี่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอลำพูน (ปัจจุบันเป็น อำเภอเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน คือ

     ๑. นายแย้ม คงดี
     ๒. นายคง คงดี
     ๓. นางหีต คงดี
     ๔.พระครูจันทวุฒิคุณ (บุญมี คงดี)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับ วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ พัทธสีมา วัดเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอบ้านนา (ปัจจุบันเป็น อำเภอเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์ วัดสมุหนิมิต ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับ วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ณ พัทธสีมา วัดเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอบ้านนา (ปัจจุบันเป็น อำเภอเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์ วัดสมุหนิมิต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูน่วม วัดควนท่าแร่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเพ็ง วัดเพ็งประดิษฐาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนทุ่งหลวง อำเภอบ้านนา (ปัจจุบันเป็น อำเภอเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสามหม้าย (ปัจจุบันเป็นวัดไตรธรรมาราม)
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสามหม้าย (ปัจจุบันเป็นวัดไตรธรรมาราม)
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดหน้าพระบรมธาตุ
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าคณะตำบลนาสาร
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าคณะตำบลเวียงสระ
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง - เขานิพันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระครูจันทวุฒิคุณ (บุญมี สิริจนฺโท) อาพาธเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้นิมนต์ไปรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนสุดความสามารถของแพทย์เป็นเวลา ๕ เดือน ๒๐ วัน ๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที ได้มรณภาพโดยสงบในกุฏิเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๑๔.๔๕ น. รวมอายุ ๘๗ ปี ๗ เดือน ๒๐ วัน ๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูจันทวุฒิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


หนังสือพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทวุฒิคุณ (บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔) พ.ศ. ๒๕๓๖.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook