พระครูไพโรจน์ศีลาจาร (อรรถ สีลรโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูไพโรจน์ศีลาจาร (อรรถ สีลรโต)


 
เกิด ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดเดิมเจ้า
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูไพโรจน์ศีลาจาร มีนามเดิมว่า อรรถ ทองรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย ที่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นามบิดา นายเนียม ทองรักษ์ นามมารดา นางศักดิ์ ทองรักษ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๙ คน ตามลำดับ ดังนี้

     ๑. นายแนม ทองรักษ์
     ๒. นายช่วย ทองรักษ์
     ๓. นายริน ทองรักษ์
     ๔. นายแช่ม ทองรักษ์
     ๕. นางศีล คชไพรษ์
     ๖. นายเอียด ทองรักษ์
     ๗. พระครูไพโรจน์ศีลาจาร
     ๘. นางแผลด ไชยสิทธิ์
     ๙. นางเลียบ เข็มทอง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ พัทธสีมา วัดเดิมเจ้า ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์ (หนู ติสฺโส) วัดสมุหนิมิต ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพชร เกสโร วัดวชิราราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพีท ธมฺมรกฺขิโต วัดเดิมเจ้า ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเดิมเจ้า
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะตำบลป่าเว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเดิมเจ้า
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดเดิมเจ้า

มรณกาล


     พระครูไพโรจน์ศีลาจาร (อรรถ สีลรโต) ได้อาพาธด้วยโรคชรา อาศัยอยู่ที่กุฏิของท่านหลายเดือน อาการทรุดลงทุกวัน อาหารฉันไม่ค่อยได้ หลานและญาติมิตร ศิษย์ยานุศิษย์ ได้ปฏิบัติรักษาตลอดเวลา จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ ๙๐ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระอริยนันทมุนี (พุทธทาสภิกขุ)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูไพโรจน์ศีลาจาร
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook