พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต)


 
เกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
วัด วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณเจตสิการาม มีนามเดิมว่า ขำ เหมียมี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อนายทอง มารดา นางนก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูโสภณเจติการาม (คง วิลโล) วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเพชร วฑฺฒโน วัดศรีเวียง ตำบลเวียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการยัง ธมฺมานนฺโท วัดรัตนาราม ตำบลเสม็ด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า ธมฺมโชโต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิราราม
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าคณะตำบลป่าเว
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดชยาราม
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอไชยา
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอไชยา
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอไชยา
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเวียง
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีเวียง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา

     เป็นเจ้าอาวาสวัดเวียงอยู่ประมาณ ๒๒ ปีเศษ เจ้าอาวาสวัดศรีเวียง คือ พระครูเพชร วฑฺฒโน มรณภาพ จึงย้ายไปอยู่ที่วัดศรีเวียง เพื่อรักษาการแทนเจ้าอาวาส ขณะที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเวียงอยู่นั้น ได้สร้างความเจริญให้แก่วัดเวียงเป็นอันมาก ได้ทำการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ไว้มาก เช่น ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่สร้างมานานแล้ว สร้างกุฏิใหม่ขึ้น ๔ หลัง บูรณะซ่อมแซม ๘ หลัง สร้างฌาปนสถานพร้อมศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง บูรณะซ่อมแซมวิหาร สร้างซุ้มประตู ถังน้ำประปาและห้องสุขา เป็นต้น

     ได้ปฏิบัติภารกิจทั้งทางด้านปกครองคณะสงฆ์ ในฐานะเจ้าคณะอำเภอไชยา และทางด้านบริหารวัดในฐานะเจ้าอาวาสวัดเวียงมาด้วยดี ทำให้งานปกครองด้านคณะสงฆ์ และงานทางวัดเจริญก้าวหน้าไปมาก นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และเผยแพร่อบรมจริยธรรมแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

มรณกาล


     พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมอายุได้ ๘๓ ปีพรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูโสภณเจตสิการาม เจ้าคณะอำเภอไชยา
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูโสภณเจตสิการาม
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook