พระครูวิสุทธศีลาจาร (ช่วย สุทฺธสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสุทธศีลาจาร (ช่วย สุทฺธสีโล)


 
เกิด ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดป่าลิไลยก์
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิสุทธศีลาจาร มีนามเดิมว่า ช่วย ศรีทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรคนหัวปีของ นายช้าง ศรีทอง นางหอม รอดทิม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน ดังนี้

     ๑. พระครูวิสุทธศีลาจาร (ช่วย ศรีทอง)
     ๒. นางช่วง หมึกใจดี
     ๓. นางเชือบ แย้มแก้ว
     ๔. นายชั้น ศรีทอง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ วัดพระประสพ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) วัดสมุหนิมิต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรฤทธิ์ ธมฺมธโร วัดท่าโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการครุฑ พุทฺธรกฺขิโต วัดป่าเลไลยก์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “สุทฺธสีโล” แปลว่า ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดป่าเลไลยก์ตลอดมาจนมรณภาพ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๔ สวดพระปาฏิโมกข์ได้
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าคณะตำบลตลาดไชยา

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดป่าเลไลยก์

งานเผยแพร่

     ท่านได้อบรมสั่งสอนประชาชนทั้งภายในและภายนอกวัดให้ดำเนินชีวิตในหลักศีลธรรม อีกประการท่านเป็นพระนักเทศนา โดยเฉพาะเทศน์มหาชาติ เช่น ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ จุลพน มหาพน กุมาร มัทนี เป็นต้น

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๔๙๗ ดำเนินการสร้างโรงเรียนวัดจาย (สุทธบูรณราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดหน้าเมือง และสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหน้าเมืองอีกหนึ่งหลัง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดสโมสร

มรณกาล


     พระครูวิสุทธศีลาจาร (ช่วย สุทฺธสีโล) ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งตับ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ แต่สุดความสามารถของแพทย์ที่จะเยียวยารักษาได้ จนท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธศีลาจาร

ที่มา


หนังสืออนุสรณ์พระครูวิสุทธศีลาจาร (ช่วย สุทฺธสีโล) ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook