พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ สงขลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า เลี่ยม จันทร์ผลช่วง เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นบุตรของ นายช่วย – นางนวล จันทร์ผลช่วง ภูมิลำเนา บ้านพังเสม็ด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูวิจารย์ศีลคุณ (ชู) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธรรมธาตุนุรักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ พัทธสีมา วัดราชผาติการาม แขวงวชิพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพญาณเวที (ลือ ยติโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินยาลังการ (เย็น ญาณาสโย) วัดราชผาติการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า อลีโน


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดราชาธิวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๗๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะแขวงสะเดา (เจ้าคณะอำเภอสะเดา)
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (สมัยปกครองรวมกัน)
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - ปัตตานี - สตูล (สมัยแยกการปกครอง)

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม ในสำนักวัดราชาธิวาส และ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔.. เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตมเถร) วัดราชาธิวาส
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิโมลี เจ้าคณะเมือง (จังหวัด)
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูคณานุยุตต์วิจิตร
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิโมลี คณบดีวิริยาธิการ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระวิสุทธิโมลี วิริยาธิการ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิคุณ สุนทรศาสนภารนิวิษฏ์ คณานุยุต วิจิตรวิริยาธิกร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๒

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook