พระธรรมเจติยาจารย์ (วงศ์ โอทาตวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจติยาจารย์ (วงศ์ โอทาตวณฺโณ)


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖
อายุ ๑๐๑ ปี
อุปสมบท ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๘๑
มรณภาพ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดเสนหา
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนหา (ซึ่งเดิมเป็นสำนักสงฆ์)
พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน
พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น เจ้าคณะแขวงอำเภอกำแพงแสน
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น กรรมการสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปฐมนคราจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเจติยาจารย์ ยติบริหารธรรมคณี สุจารีสีลาจารสาธิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจติยาจารย์ โสภณญาณอดุล วิสุทธิคุณวัฒน์ อรรถวิศาลสุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆษราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook