พระครูปัญญาวชิรธรรม (สุมินทร์ ปญฺญาวชิโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาวชิรธรรม (สุมินทร์ ปญฺญาวชิโร)


 
เกิด ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๕๓ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว)
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปัญญาวชิรธรรม มีนามเดิมว่า สุมินทร์ รูปดี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ บ้านเหมืองผ่า เลขที่ ๑๗๕ หมู่ ๑ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของ คุณพ่อคำ รูปดี และคุณแม่สุก บุญสม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดเจดียสถาน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูอมรธรรมประยุต (บุญจันทร์ ปุณฺณจนฺมหาเถร ป.ธ.๕) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดเจดียสถาน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระเทพวรสิทธาจารย์ (ดวงคำ ธมฺมทินฺนมหาเถร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสำเภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุดมวุฑฒิคุณ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิวิธสังฆภาร (ศรีเทา เขมิโย) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูอมรธรรมประยุต (บุญจันทร์ ปุณฺณจนฺทมหาเถร ป.ธ.๕) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า ปญฺญาวชิโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเกียรติบัตรของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าคณะตำบลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับโล่เกียรติคุณของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสังฆาธิการผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะตำบลห้วยทราย - สะลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเจดียสถาน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอแม่ริม

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นประธานกรรมการควบคุมการก่อสร้างถาวรวัตถุของคณะสงฆ์ ตำบลห้วยทราย-สะลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อสร้างวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของวัด จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างกุฏิกัปปิยภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๓ บูรณปฏิสังขรณ์หอไตรและศาลาการเปรียญ

มรณกาล


     เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สุขภาพร่างกายของหลวงพ่อพระครูปัญญาวชิรธรรม มีอาการอาพาธเป็นระยะๆ มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และบริเวณแขน ขา หลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ หลายครั้ง แต่อาการอาพาธก็ไม่หายขาด เนื่องด้วยทราบแต่เพียงว่าอาพาธเป็นโรคเบาหวาน จนกระทั่งท่านได้หกล้มและอาเจียนออกมาเป็นเลือด ศิษยานุศิษย์จึงนำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ทราบว่าท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งตับ หลวงพ่อพระครูปัญญาวชิรธรรมจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต่อมาอาการท่านได้ทรุดลงจึงได้นำท่านลงมาห้องฉุกเฉิน รักษาอาการอาพาธประมาณ ๕ วัน จนกระทั่งวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านพระครูปัญญาวชิรธรรม ก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคณะศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาวัดรัตนารามเป็นอย่างยิ่ง สิริรวมอายุได้ ๕๓ ปี พรรษา ๓๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูปัญญาวชิรธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook