พระราชธรรมวิสารทะ (สุก พุทฺธรงฺสี) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมวิสารทะ (สุก พุทฺธรงฺสี)


 
วัด วัดทรงธรรม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
 เจ้าคณะตำบลตลาด

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมวิสารทะ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวิสารทะ ศีลาจารพิพัฒน์ รัตตัญญูคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook