พระญาณโมลี (หวล ยติธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระญาณโมลี (หวล ยติธมฺโม)


 
เกิด ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗
มรณภาพ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดนิคมวชิราราม
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระญาณโมลี มีนามเดิมว่า หวล เสือสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่บ้านชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นายแฮต และ นางปุ้ย เสือสะอาด อาชีพทำนาและรับจ้าง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ พัทธสีมา วัดชะอำคีรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระครูพินิจสุตคุณ (ทองศุข อินฺทโชโต) วัดโตนดหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสุทธิ วัดพระทรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเช้า วัดชะอำคีรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ยติธมฺโม


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากโรงเรียนบำรุงวิทยา กรุงเทพฯ
นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิคมวชิราราม
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอชะอำ
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ

มรณกาล


     พระญาณโมลี (หวล ยติธมฺโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณโมลี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook