พระครูไพโรจน์สังฆการ (ประดิษฐ์ ฐานวโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูไพโรจน์สังฆการ (ประดิษฐ์ ฐานวโร)


 
เกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อุปสมบท ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
มรณภาพ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดลำมหาเมฆ
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูไพโรจน์สังฆการ มีนามเดิมว่า ประดิษฐ์ ปัทมสูตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ นามบิดา พระยาบรรณสารพิจิตร นามมารดา นางเน้ย ปัทมสูตร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ พัทธสีมาวัดลำมหาเมฆ โดยมี พระครูวุฒิสารสุนทร(ละมูล วุฒิสาโร) วัดบ่อเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์ทองใบ อาภาธสาโร วัดบ่อเงิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการภักดิ์ ญาณวโร วัดลำมหาเมฆ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๘ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญฯ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระธรรมทูตอำเภอลาดหลุมแก้ว สายที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูไพโรจน์สังฆการ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook