พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)


 
เกิด ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๒ ปี
พรรษา ๔๒
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.ม.


VIEW : 12,638

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า เทียบ มาลัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน เขตพระนคร
พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จ M.A. (บาลี-สันสกฤต) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ Ph.D. (ภาษาบาลี) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓  เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีธรรมานุวัตร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราจารย์ ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาและรองประธาน สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
www.watpho.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook