พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ)


 
อายุ ๕๗ ปี
พรรษา ๓๖
มรณภาพ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดหนองกก
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองกก

มรณกาล


     พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลสุโขทัย สิริอายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๖

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูมนูญปัญญาโชติ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook