พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร)


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๕๐ ปี
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พรรษา ๒๗
วัด วัดน้ำยืน
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวีรกิจชลธาร มีนามเดิมว่า สุรินทร์ รัตนวัน เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ภูมิลำเนาที่เกิด บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๑๐ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๖๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
 เจ้าอาวาสวัดน้ำยืน

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
กรรมการตรวจข้อสอบแผนกธรรม-บาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูวีรกิจชลธาร [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook