พระครูถาวรวัตวิมล (แก้ว ทินฺโนภาโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูถาวรวัตวิมล (แก้ว ทินฺโนภาโส)


 
เกิด ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๕๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดวชิราราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูถาวรวัตวิมล มีนาทมเดิมว่า แก้ว ศักดิ์เพ็ชร์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ภูมิลำเนา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดพระธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระพระธรรมปรีชาอุดม (พุ่ม โชติปาโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดตรณาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูโสภณเจตสิการาม ( เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา วัดพระธาตุไชยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระปลัดขำ ธมฺมโชโต ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูโสภณเจตสิการาม อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา วัดวชิราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ทินฺโนภาโส


การศึกษา

ศึกษาภาษาไทยแบบโบราณ
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียน วัดพระธาตุไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดพระธาตุไชยา
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดพระธาตุไชยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิราราม
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอไชยา
 เจ้าคณะตำบลเวียง
 ผู้ช่วยเลขานุการคณะสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระครูถาวรวัตวิมล (แก้ว ทินฺโนภาโส) มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๖

สมณศักดิ์


๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูโสภณเจตสิการาม ( เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูถาวรวัตวิมล

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
จักรกฤษณ์ แขกฮู้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook