พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส | พระสังฆาธิการ

พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส


 
วัด วัดบรมสถล
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A.


VIEW : 647

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชพรหมาภรณ์ (ประวิทย์ สีหนาโท ป.ธ.๗) วัดยานนาวา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook